τὸ εὔδαιμον τὸ ἐλεύθερον, τὸ δ' ἐλεύθερον τὸ εὔψυχον

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Τα "χαμένα" 18 χρόνια του Χριστού

0 σχόλια


Ένα συχνό και αγαπημένο επιχείρημα της παραφιλολογίας σχετικά με το πρόσωπο του Χριστού είναι το εξής: «Πού ήταν όμως από τα 12 χρόνια του μέχρι τα 30 που εμφανίζεται να διδάσκει;». Οι εικασίες περιλαμβάνουν διάφορες εκδοχές για τα 18 αυτά χρόνια: Ινδίες, Αίγυπτο, Θιβέτ όπου μαθήτευσε σε ανατολική φιλοσοφία και τον αποκρυφισμό. Είναι από τις ιστορίες που έχουν αποκτήσει μεγάλη φήμη, ίσως επειδή η υπόθεση περιέχει πράγματα «κρυμμένα» που εξάπτουν τη φαντασία.
Επιπόλαιες και ρηχές θεωρίες
Καταρχάς το επιχείρημα της «εξαφάνισης» αυτής προέρχεται από μια επιπόλαια ανάγνωση του Ευαγγελίου. Προφανώς χωρίς πολύ μελέτη, ο υπεύθυνος της φήμης αυτής, έβγαλε το συμπέρασμά του.


Ένα συχνό και αγαπημένο επιχείρημα της παραφιλολογίας σχετικά με το πρόσωπο του Χριστού είναι το εξής: «Πού ήταν όμως από τα 12 χρόνια του μέχρι τα 30 που εμφανίζεται να διδάσκει;». Οι εικασίες περιλαμβάνουν διάφορες εκδοχές για τα 18 αυτά χρόνια: Ινδίες, Αίγυπτο, Θιβέτ όπου μαθήτευσε σε ανατολική φιλοσοφία και τον αποκρυφισμό. Είναι από τις ιστορίες που έχουν αποκτήσει μεγάλη φήμη, ίσως επειδή η υπόθεση περιέχει πράγματα «κρυμμένα» που εξάπτουν τη φαντασία.
Επιπόλαιες και ρηχές θεωρίες
Καταρχάς το επιχείρημα της «εξαφάνισης» αυτής προέρχεται από μια επιπόλαια ανάγνωση του Ευαγγελίου. Προφανώς χωρίς πολύ μελέτη, ο υπεύθυνος της φήμης αυτής, έβγαλε το συμπέρασμά του.
Μια τελική διατύπωση της απάντησης στο θέμα αυτό είναι:
1. Ακόμα και αν δεν έλεγε το Ευαγγέλιο που ήταν ο Χριστός (όμως λέει, και θα το δούμε), το να μιλάμε για Ινδίες, Αίγυπτο, Θιβέτ, Αποκρυφισμό κ.λ.π. είναι προφανώς αυθαίρετα και αστήρικτα. Είναι προϊόντα παραφιλολογίας χωρίς κάποιο στοιχείο ή έστω ένδειξη.
2. Από τα χωρία που παρατίθενται στη συνέχεια του άρθρου, φαίνονται τα εξής:
- Γνωρίζουμε ότι από 12 ετών, είχε επαρκέστατη γνώση ώστε να συνομιλεί επί ώρα με διδασκάλους της εποχής. Οι οποίοι μάλιστα παραξενεύονταν για την ορθότητα και τη σοφία με την οποία μιλούσε.
- Μετά το γεγονός αυτό αναφέρει πως πήγε μαζί με τους γονείς του στη Ναζαρέτ, όπου έμεινε μαζί τους, υπακούοντας σ’ αυτούς.
- Ο ίδιος δήλωνε πως τον απαξίωναν όσοι τον άκουγαν να διδάσκει λέγοντας πως «ο προφήτης δεν τιμάται στον τόπο του και στο σπίτι του» δηλώνοντας ευθέως το μέρος όπου διέμενε.
- Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει καθαρά για τη Ναζαρέτ ότι ήταν το μέρος «ΟΥ ΗΝ ΤΕΘΡΑΜΜΕΝΟΣ». Εκεί δηλαδή που ανατράφηκε! Σαφέστατη διατύπωση.
- Επανειλημμένα αναφέρεται η έκπληξη των συντοπιτών του, οι οποίοι αναγνωρίζουν τον Χριστό ως:
Ξυλουργό τον ίδιο
Γιο του Ξυλουργού
Γιο της Μαρίας
Αδελφό του Ιακώβου, του Ιούδα κ.λπ. 
Και η έκπληξή τους συνοδεύεται και από την εξήγηση: «Πώς ούτος γράμματα οίδεν μη μεμαθηκώς;» Οι άνθρωποι της περιοχής του δηλαδή, δηλωνουν καθαρά πως ουδέποτε είχε μάθει γράμματα, και αυτό ΤΟ ΗΞΕΡΑΝ (και γι' αυτό απορούν κι όλας)
Άρα, τα χωρία που θα δούμε, σε καμιά περίπτωση δεν μας επιτρέπουν να σκεφτούμε ότι μπορεί να έφυγε από την περιοχή για οποιοδήποτε αιτία.
Χωρία που δείχνουν την παρουσία του Χριστού στη Ναζαρέτ.

Λουκ. Κεφ. 2/β:
"46 και εγένετο μεθ’ ημέρας τρεις εύρον αυτόν εν τω ιερώ καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων και ακούοντα αυτών και επερωτώντα αυτούς· 47 εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτού επί τη συνέσει και ταις αποκρίσεσιν αυτού... 51 και κατέβη μετ’ αυτών και ήλθεν εις Ναζαρέτ, και ην υποτασσόμενος αυτοίς".
Λουκ. Κεφ. 4/δ:
"16 Και ήλθεν εις την Ναζαρέτ, ου ην τεθραμμένος, και εισήλθε κατά το ειωθός αυτώ εν τη ημέρα των σαββάτων εις την συναγωγήν, και ανέστη αναγνώναι... 22 και πάντες εμαρτύρουν αυτώ και εθαύμαζον επί τοις λόγοις της χάριτος τοις εκπορευομένοις εκ του στόματος αυτού και έλεγον· ουχ ούτός εστιν ο υιος Ιωσήφ;"
Μάρκ. Κεφ. 6/ς:
"2 και γενομένου σαββάτου ήρξατο εν τη συναγωγή διδάσκειν· και πολλοί ακούοντες εξεπλήσσοντο λέγοντες· πόθεν τούτω ταύτα; και τις η σοφία η δοθείσα αυτώ, και δυνάμεις τοιαύται δια των χειρών αυτού γίνονται; 3 ουχ ούτός εστιν ο τέκνων, ο υιος της Μαρίας, αδελφός δε Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος; και ουκ εισίν αι αδελφαί αυτού ώδε προς ημάς; και εσκανδαλίζοντο εν αυτώ. 4 έλεγε δε αυτοίς ο Ιησούς ότι ουκ έστι προφήτης άτιμος ει μη εν τη πατρίδι αυτού και εν τοις συγγενέσι και εν τη οικία αυτού"
Ματθ. Κεφ. 13/ιγ:
"54 και ελθών εις την πατρίδα αυτού εδίδασκεν αυτούς εν τη συναγωγή αυτών, ωστε εκπλήττεσθαι αυτούς και λέγειν: πόθεν τούτω η σοφία αύτη και αι δυνάμεις; 55 ουχ ούτός εστιν ο του τέκτονος υιος; ουχί η μήτηρ αυτού λέγεται Μαριάμ και οι αδελφοί αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας; 56 και αι αδελφαί αυτού ουχί πάσαι προς ημάς εισι; πόθεν ουν τούτω ταύτα πάντα; 57 και εσκανδαλίζοντο εν αυτώ. Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς: ουκ έστι προφήτης άτιμος ει μη εν τη πατρίδι αυτού και εν τη οικία αυτού. 58 και ουκ εποίησεν εκεί δυνάμεις πολλάς δια την απιστίαν αυτών".
Ιωαν. Κεφ. 7/ζ:
"14 Ήδη δε της εορτής μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε. 15 και εθαύμαζον οι Ιουδαίοι λέγοντες: Πως ούτος γράμματα οίδε μη μεμαθηκώς;"
Όπως μπορεί να παρατηρήσει ο καθένας σε αυτά τα εδάφια, η Αγία Γραφή δεν αφήνει κενά για το πού έζησε, εργάσθηκε ως ξυλουργός, και ανατράφηκε ο Ιησούς Χριστός. Και οι φαντασιώδεις θεωρίες για δήθεν ταξίδια στο εξωτερικό σε αυτή την περίοδο, ανήκουν μόνο σε ανθρώπους με άγνοια της Αγίας Γραφής, που διαβάζουν απρόσεκτα. 
 Πηγή:http://orthodoxianpress.com/

 
Περισσότερα >>

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Ο Πάπας υπέρ του RFID (τσιπάκι)!!!

0 σχόλια
Σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση από την Καθολική Εκκλησία, ο προοδευτικός Πάπας Φραγκίσκος  υποστηρίζει τις τεχνολογίες RFID Chip δηλαδή εμφύτευμα με ραδιοσυχνότητα αναγνώρισης και το εξαιρετικό δυναμικό που διαθέτουν για την ανθρωπότητα. Στους θρησκευτικούς κύκλους εκφράζεται οργή ​​που πηγάζει από την πεποίθηση  ότι αυτά εμφυτεύματα RFID είναι η ερμηνεία του χαράγματος του  Θηρίου της Αποκαλύψεως.
Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίου  κηρύγματος του Ποντίφικα , μίλησε στο πλήθος για την άποψή του σχετικά με την τεχνολογία RFID , και διαβεβαίωσε πολλούς οπαδούς του ότι δεν μπορεί να προκληθεί καμιά πνευματική βλάβη από την αποδοχή ενός τέτοιου εμφυτεύματος .« Έχουμε εξετάσει επισταμένως τις Γραφές  , και είμαι σε θέση να σας διαβεβαιώσω  ότι δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι τα  chip RFID είναι σατανικά . Εξ’ άλλου αυτές οι νανοτεχνολογίες είναι μια ευλογία από τον Θεό τον ίδιο που τις παραχώρησε στην ανθρωπότητα για να λύσει πολλά από τα δεινά του κόσμου . ”

Παρότρυνε επίσης τα πνευματικά του τέκνα  να είναι ανοιχτόμυαλα σε αυτή την εποχή όπου νέες τεχνολογικές εφευρίσκονται  καθημερινά. Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας εξήγησε στους παρευρισκομένους τον ενθουσιασμό του για την εμφύτευση RFID ως μια υποχρεωτική διαδικασία για όλους τους εργαζόμενους και τους κατοίκους του Βατικανού .
Το κανάλι NBC προέβλεψε ότι μέχρι το 2017 , κάθε Αμερικανός θα φέρει ένα εμφύτευμα RFID , λαμβάνοντας υπόψη την συνεχώς αυξανόμενη εξάρτηση των ανθρώπων από την τεχνολογία αλλά και την υποχρέωση που απορρέει από την μεταρρύθμιση στην Υγεία του Προέδρου Ομπάμα.
Στα τέλη του περασμένου έτους, οι πολίτες της Hanna , Ουαϊόμινγκ βοήθησαν στην  δοκιμή της RFID εμφύτευση . 

Κάθε πρόσωπο που διαμένει στη μικρή πόλη φέρει μια συσκευή RFID μεταξύ του δέρματος του αντίχειρα και του δείκτη τους , χρησιμοποιώντας το τόσο ως ταυτότητα και ως μια μέθοδο για την πληρωμή για τα αγαθά και τις υπηρεσίες . Πόλεις που συμμετέχουν πιλοτικά σε αυτό το πείραμα, δηλώνουν ότι η συνεισφορά του RFID εμφυτεύματος είναι εξαιρετικά θετική , και ότι αισθάνονται υπερήφανοι ως οι πρώτοι Αμερικανοί που θα έχουν λάβει το εμφύτευμα .
Με την έγκριση και την ευλογία του Πάπα , θα υπαρξει μια ευρύτερη αποδοχή από τα μέλη της Εκκλησίας οσον αφορα την εμφύτευση RFID

Πηγή:Pakalertpress/national report net
Περισσότερα >>

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Το πρόβλημα θα λυθεί μόνο με βία και αίμα, δεν υπάρχει εναλλακτική.

1 σχόλια
Ο Τζίμης Πανούσης στο ραδιόφωνο του Δίεση 101,3 μίλησε άλλη μια φορά και ελάλησε, όπως κάνει μοναδικά, εδώ και τόσα χρόνια....

Για την Αριστερά, το ΕΣΥ, το Θεό και πολλά άλλα, για τα οποία συζητάμε κι εμείς μεταξύ μας, αλλά, άλλο εμείς.

Αρχικά αναφέρθηκε στις νέες εμπειρίες που απέκτησε επισκεπτόμενος ένα ελληνικό νοσοκομείο:

«Ήταν ένα ηλεκτροσόκ ρεαλισμού. Σε προσγειώνει στην πραγματικότητα και φεύγουν όλα αυτά τα δήθεν τα οράματα που έχουν οι καλλιτέχνες.

Το σημαντικό είναι ότι εκεί συναντάς ανθρώπους κανονικούς, που στις δικές μας τις παρέες δυστυχώς δεν υπάρχουν.
Και βλέπεις τα παιδιά που δουλεύουν εκεί, να μην κοιμούνται καθόλου, να παίρνουν μισθό 800 ευρώ και αυτά να τους τα χρωστάνε.

Όμως, στον πόνο και στο θάνατο, είμαστε όλοι ίσοι. Εκεί μέσα γνώρισα κανονικούς ανθρώπους και το σημαντικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολιτική ιδεολογία και είναι ξεκάθαροι στο πώς θα σου αναλύσουν τα πράγματα.
Η δική μου η παρέα είναι ΔΗΜΑΡ με πέντε διδακτορικά και δεν μπορεί να φτάσει εκεί το μυαλό τους».

Για την Αριστερά είπε: «Συναναστρέφομαι κάτι ΔΗΜΑΡ όπως είπα. Από μικρό παιδί είχα το πρόβλημα…Αυτό είναι το καρκίνωμα του ελληνισμού.
Η ΔΗΜΑΡ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, όλη αυτή η συστημική Αριστερά.
Και η ΔΗΜΑΡ γράφεται ΔΕΙΜΑΡ, δηλαδή Δεν ΕΙμαι Αριστερός».

Για το ΚΚΕ: «Το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα που δεν μπόρεσε να κρατήσει ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Ντροπή. Αντί να ανοίξει τώρα το Σπίτι του Λαού να κάνει παιδικούς σταθμούς, το έχει μαυσωλείο.
Το σπίτι του Λαού είναι ένα μεγάλο αυθαίρετο, χτισμένο πάνω στον Ποδονίφτη και δεν τολμάει κανείς να το πειράξει.

Και πλημμυρίζει γιατί ο θεός εκδικείται, αν και δεν υπάρχει σε αυτές τις περιοχές.
Εγώ είμαι της γενιάς του Χημείου και έχω τραβήξει πολλά από την ΚΝΕ, τα ΚΝΑΤ τα λεγόμενα.
Τα περιμέναμε να αντιδράσουν τώρα, μετά το χαστούκι του Κασιδιάρη, αλλά δυστυχώς δεν έγινε τίποτα.

Αν είχε χτυπήσει την κ. Κανέλλη ένας αντιεξουσιαστής, την επόμενη ημέρα θα είχαν καεί τα Εξάρχεια.

Εγώ αν είχα (κλειστό) εμπορικό κέντρο, θα έκανα άγαλμα στην Αλέκα Παπαρήγα.
Έχει καταστρέψει όλο το εμπορικό κέντρο της Αθήνας.

Κάνουν κάτι εθιμοτυπικές απεργίες χωρίς λόγο, ταλαιπωρώντας και κλείνοντας μαγαζιά, δίχως να επιτυγχάνεται τίποτα. Χρειάζονται άγριες απεργίες. Αν απεργήσεις 12 ημέρες έχει παραλύσει το κράτος».

Για τον ΣΥΡΙΖΑ: «Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να φτιάξουν τα δόντια τους και θα φτιάξουν τη χώρα;
Έχουμε μια πολιτική χούντα που είναι ριζωμένη βαθιά από όλα τα κόμματα και της αριστεράς, κυρίως.

Και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα, είναι μεγάλη παγίδα και θα το δείτε όταν θα έρθει στην εξουσία.
Τους έβλεπα προεκλογικά και το 80% δεν έχει δόντια.

Αν δεν μπορείς να φτιάξεις τα δόντια σου, πώς θα φτιάξεις τη χώρα;
Κατεβάζουν το μουστάκι για να μην φαίνονται τα δόντια που δεν υπάρχουν.
Ο φερετζές του ξεδοντιάρη. Ντροπή».

Για την κρίση και την επανάσταση: «Στο πρόγραμμα δεν θέλω να κάνω κανένα αστείο με τους πολιτικούς, δεν θέλω να πιάσω στο στόμα μου τους αλήτες, όλη αυτή τη συμμορία, το Σαμαρά και τους άλλους.

Τους σιχαίνομαι, δεν θέλω να ασχοληθώ.
Ξέρετε, υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο.

Ενώ εμείς σαν λαός ήμασταν τελείως ανοργάνωτοι, εκείνοι την έκαναν πάρα πολύ καλά τη δουλειά, τους βγάζω το καπέλο. Μιλάω για τους δοσίλογους του Χριστοφοράκου και των άλλων.

Το έχουνε στήσει πολύ καλά το πράγμα, οι Εβραιοναζήδες.

Είμαστε ακόμη μουδιασμένοι γιατί δεν μας έκοψαν 100 ευρώ, μας πήραν τα μισά. Εκεί μένεις άναυδος. Και λες, ας έχω τη δουλίτσα μου, κι ας παίρνω 300 ή 500 ευρώ. Έχουν προσλάβει κάτι τρισάθλιους δημοσιογράφους οι οποίοι διαφημίζουν κάθε μέρα κάτι τρισάθλιους τύπους, που κανονικά δεν θα έπρεπε να τους ξέρει κανείς. Αυτοί που απασχολούν την ημέρα μας με πρωτοσέλιδα είναι κάτι άχρηστοι, αγράμματοι άνθρωποι, κλέφτες, πρώην έμποροι ναρκωτικών.
Οπότε τι να κάνει κι ο κόσμος, όταν δεν έχει από κάπου να πιαστεί;

Είναι δύσκολο να προβλέψεις το timing της εξέγερσης.
Αλλά θα έρθει κάποια στιγμή, εκτός κι αν όπως έλεγε ο Καστοριάδης, αποδεχτούμε ότι θέλουμε να είμαστε δούλοι. Υπάρχει κι αυτή η πιθανότητα.

Το κράτος αυτό πρέπει να ξεριζωθεί εκ θεμελίων.
Το πρόβλημα θα λυθεί μόνο με βία και αίμα, δεν υπάρχει εναλλακτική.

Ξέρεις τι είναι να είσαι άνεργος;
Να ξυπνάς το πρωί και να μην έχεις πού να πας;

Εγώ αν ήμουν άνεργος και δεν είχα να δώσω γάλα στο παιδί μου, δεν θα αυτοκτονούσα.
Θα κατέβαινα κάτω, θα αγκάλιαζα δέκα γουρούνια και θα φεύγαμε όλοι μαζί.

Η, κατέβα κάτσε μόνος σου στο Σύνταγμα. Ακίνητος!

Δύο εκατομμύρια κόσμος να κατέβει στο Σύνταγμα και να καθίσει ακίνητος, μέσα σε δύο μέρες θα έχει πέσει η κυβέρνηση. Θα είχαμε τελειώσει με αυτούς τους αλήτες.

Και το μετά; Το μετά να χτιστεί με απλούς, τίμιους ανθρώπους, όπως αυτοί που συνάντησα στο νοσοκομείο.

Λαϊκές επιτροπές στις γειτονιές, να κάνουμε δημοψηφίσματα από τα προποτζίδικα, από το ίντερνετ, απλά πράγματα.

Ας μη γίνει λαϊκή δημοκρατία, ας γίνει μια αστική δημοκρατία που να μην είναι χυδαία, που να μην εξευτελίζει τον άνθρωπο».

Για το Θεό: «Προσπαθώ να πιστέψω στο Θεό αλλά δεν τα έχω καταφέρει.
Έχω πάει στο θάνατο τρεις φορές και έχω γυρίσει.
Παρόλα αυτά μυαλό δεν βάζω.
Όμως σέβομαι απόλυτα αυτούς που πιστεύουν».

ΠΗΓΗ:oparlapipas
Περισσότερα >>

Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ... ΚΑΤΕΤΕΘΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΦΙΑΣ ΣΕ ΤΖΑΜΙ....!!!

0 σχόλια

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Τα ψέματα τέλειωσαν και η Τουρκία αδίστακτη και προκλητική προχωρεί και νομότυπα εν μέσω της... γενικής ελληνικής αδιαφορίας, (αλήθεια σε μια κατοχική Ελλάδα ποιος θα ασχοληθεί με τέτοια θέματα ;) στην μετατροπή της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης, το μεγάλο αυτό αρχιτεκτονικό και θρησκευτικό σύμβολο της χριστιανοσύνης και της Ορθοδοξίας, σε μουσουλμανικό τέμενος χωρίς να υπάρχει καμία ουσιαστική αντίδραση από ελληνικής πλευράς. 

Αντίθετα στην μνημονιακή και προπαντός «αντιρατσιστική» Ελλάδα, οι υποψήφιοι δήμαρχοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ετοιμάζονται να γεμίσουν τις πόλεις τους με μιναρέδες και άλλα μουσουλμανικά ιδρύματα.

Σύμφωνα λοιπόν με αποκλειστικό δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας, Habertürk, (3/5), ο ανεξάρτητος, (και αυτό έχει την σημασία του), βουλευτής της περιοχής του Burdur, Hami Yıldırım, κατέθεσε στην τουρκική βουλή σχετικό νομοσχέδιο για την μετατροπή της αγίας Σοφίας σε τζαμί, εν όψει και της προαναγγελθείσας προσευχής που προτίθεται να κάνει ο ίδιος ο Τούρκος πρωθυπουργός, Ταΐπ Ερντογάν, στις 29 Μαΐου, επέτειο της άλωσης μιμούμενος τον σουλτάνο Μωάμεθ τον Πορθητή. Έτσι, όπως αναφέρει στο δημοσίευμα της η τουρκική εφημερίδα, 80 χρόνια μετά την ανακήρυξη της Αγίας Σοφίας σε μουσείο, με το νομοσχέδιο αυτό που κατέθεσε ο Τούρκος βουλευτής επανέρχεται στην μουσουλμανική του ταυτότητα, όπως χαρακτηριστικά τονίζουν οι Τούρκοι, αδιαφορώντας για πιθανές διεθνείς αντιδράσεις για την νέα αυτή τουρκική πρόκληση με διεθνείς διαστάσεις.

Το νομοσχέδιο, όπως αναφέρει η Habertürk, έχει τρία βασικά άρθρα τα οποία συνοπτικά είναι τα εξής : 1) Η Αγία Σοφία θα ανοίξει τις πύλες σαν μουσουλμανικό τέμενος στην μουσουλμανική λατρεία. 2) Η απόφαση της μετατροπής της σε μουσουλμανικό τέμενος θα τεθεί σε ισχύ άμα την επίσημη δημοσίευση του νομοσχέδιου. 3) Η εκτέλεση της απόφασης θα γίνει από το υπουργικό Συμβούλιο. Ο Τούρκος βουλευτής αιτιολογώντας την απόφαση του να καταθέσει το νομοσχέδιο μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, επικαλέστηκε ιστορικούς λόγους και φυσικά αναφέρθηκε στην ιστορική κίνηση του Μωάμεθ του Πορθητή ο οποίος μόλις εισήρθε νικητής στην Κωνσταντινούπολη κατευθύνθηκε στην Αγία Σοφία και εκεί τέλεσε τη πρώτη μουσουλμανική προσευχή ανακηρύσσοντας το ναό σε μουσουλμανικό τέμενος. Συνεχίζοντας τόνισε πως δεν είναι αποδεκτό να τελούνται μουσουλμανικές προσευχές έξω από την Αγία Σοφία και στον περίγυρο της και να απαγορεύεται οι πιστοί μουσουλμάνοι να εισέρχονται μέσα στον ναό για να προσευχηθούν σύμφωνα με το ισλαμικό τυπικό. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε ο Τούρκος βουλευτής και για να είμαστε συνεπείς στην ιστορία, γίνεται η κατάθεση αυτού του σχεδίου νόμου σύμφωνα με το οποίο η Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης ξαναγίνεται τζαμί και παραδίδεται στους μουσουλμάνους για προσευχή και λατρεία. Μάλιστα πρόσθεσε ότι και ο περίγυρος της Αγίας Σοφίας με όλα τα κτίσματα που υπάρχουν θα τεθούν υπό την νέα μουσουλμανική αρχή που θα διοικεί και θα διαχειρίζεται το κτιριακό συγκρότημα του ιστορικού ναού.

Όπως βλέπουμε οι Τούρκοι προσχωρούν απτόητοι σε αυτή την ιστορική και θρησκευτική ασέλγεια διαβλέποντας πως μια ανίσχυρη Ελλάδα και μια κατοχική ελληνική κυβέρνηση δεν έχει το σθένος να αντιδράσει σε αυτή την προκλητικότατη κίνηση με διεθνείς διαστάσεις. Και ενώ κάποιοι υποστήριζαν πως η Αγία Σοφία θα ξαναγίνονταν χριστιανικός ναός, τώρα βλέπουμε ότι όχι μόνο διαψεύδονται όλες οι ελπίδες τους αλλά μέσα στο ιστορικό αυτό κτίσμα με τις ευλογίες του φιλέλληνα, (για κάποιους ανόητους), Ερντογάν, θα ακούγονται ξανά οι κραυγές των ιμάμηδων και τον χοτζάδων, ενώ εμείς θα λιβανίζουμε τους εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνους που παράνομα έχουν εισέρθει στην χώρα μας κτίζοντας τους τζαμιά για όλες τις ανάγκες τους. Φαίνεται ήρθε ο καιρός να… μαθαίνουμε και εμείς το… «Λα ιλάχ ιλ Αλλάχ»!

Καημένη Ελλάδα του πλεονάσματος της ηλιθιότητας και του σαξές στόρυ της μεγάλης προδοσίας σου και… εις «ανωτέρα»!

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Περισσότερα >>

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Έτοιμο το μεγαλύτερο ενεργειακό πάρκο του κόσμου στην Αριζόνα

0 σχόλια

Με ισχύ 290MW, το μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο του κόσμου άνοιξε την Τετάρτη στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τη σύμπραξη NRG Energy και MidAmerican Solar, στην οποία ανήκει, θα διοχετεύει ηλεκτρικό ρεύμα στην Καλιφόρνια, στο πλαίσιο 25ετούς συμφωνίας.
Το πάρκο Agua Caliente, το οποίο ανεγέρθηκε από τη First Solar, που έχει αναλάβει και την διαχείρισή του, εκτείνεται σε 9.700 στρέμματα, μεταξύ Γιούμα και Φοίνιξ.
Σε πλήρη λειτουργία, υπολογίζεται ότι θα μπορεί να καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες 230.000 νοικοκυριών, βοηθώντας η ατμόσφαιρα να μην επιβαρύνεται κάθε χρόνο με περίπου 324.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα.
Το έργο μπόρεσε να γίνει πραγματικότητα με εγγυημένο δάνειο ύψους 967 εκατομμυρίων δολαρίων από το αρμόδιο τμήμα του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας.
«Μεγάλης κλίμακας επιτεύγματα εταιρειών, όπως το έργο μας Agua Caliente, ανεβάζουν τον πήχη σε ό,τι αφορά την τεχνολογία και παραγωγή καθαρής ενέργειας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της NRG Solar Τομ Ντόιλ με αφορμή τα εγκαίνια του πάρκου.
«Η απόδειξη ότι μπορούμε να κατασκευάσουμε τόσο τις μεγαλύτερες ηλιοθερμικές όσο και τις μεγαλύτερες ηλιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις του κόσμου, προάγει την αποστολή μας να αναδιαμορφώσουμε το ενεργειακό τοπίο, κάτι ιδιαίτερα ωφέλιμο για την οικονομία, αλλά και για τον τρόπο που παράγουμε και καταναλώνουμε ενέργεια.»
Καθώς ένα μεγάλο έργο καθαρής ενέργειας ολοκληρώνεται, ένα άλλο αρχίζει να υλοποιείται αυτή την εβδομάδα στην Αριζόνα, όπου ο αμερικανικός στρατός ετοιμάζεται να τοποθετήσει τη μεγαλύτερη συστοιχία φωτοβολταϊκών που διαθέτει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σε πλήρη λειτουργία, η συστοιχία θα καλύπτει το εν τέταρτο των αναγκών στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Fort Huachuca, όπου στεγάζονται περίπου 19.000 άνθρωποι.
ΠΗΓΗ:defencenet
Περισσότερα >>

Η φανταστική εμπλοκή της NM Rotschild στην υπόθεση της ΕΑΥΘ‏

0 σχόλια
Μια πραγματική ιστορία κινηματικής παράνοιας: 

"... Ο Robert Apfel παρουσιάζεται από την Ένωση Πολιτών για τον Νερό (ΕΠΝ) ως ιδρυτής και πρόεδρος της Bondholders, μιας εταιρίας που όπως δηλώνει και το όνομα της ασχολείται με ομόλογα και όχι μόνο.
Αυτό που δεν περιέγραψε η ΕΠΝ είναι πως ο Apfel είναι ιδρυτής και πρόεδρος μιας άλλης εταιρίας, της Acupay. Και τι κάνει αυτή η καλή εταιρία; Ανάμεσα σε άλλα, παρέχει υπηρεσίες φοροαπαλλαγών. Ναι: Φοροαπαλλαγές, το αντικείμενο της είναι οι φοροαπαλλαγές και προφανώς επιδιώκει να έχει μεγάλους πελάτες.
Φορολογικά παράθυρα για μεγάλους πελάτες. Λίγο μακριά από τη βάση του «λαϊκού καπιταλισμού».
Όπως πολύ μακριά από τη βάση του «καπιταλισμού με λαϊκή βάση» ήταν και η Margaret Thatcher. Την οποία ο Apfel δημοσίως δηλώνει ότι θαυμάζει.΄
Και δεν ήταν ο μόνος Θατσερικός στους υποτιθέμενους υποστηρικτές της κίνησης 136:
Η Κίνηση στους υποστηρικτές της ανέφερε τον πρώην υπουργό της Thatcher John Redwood (αμφιβάλλουμε αν ο Redwood έχει ποτέ του ακούσει τα ονόματα Apfel ή κίνηση 136).
Ποιος είναι αυτός;
Ας δούμε πως τον παρουσιάζουν δημοσιεύματα αλλά και πως εμφανίζει ο ίδιος τον εαυτό του: Ο αξιότιμος κύριος John Redwood είναι ο «Pol Pot της ιδιωτικοποίησης». Σε συνέντευξη του αναφέρει: «Εγώ ήμουν ο (εθνο)πατέρας (της ιδιωτικοποίησης)…»
«Ήμουν ο πιονέρος που τους είπε ότι μπορεί να γίνει».
Μεγαλοφυές: Η « Ένωση πολιτών για το Νερό»(ΕΠΝ) δεν είχε πρόβλημα στο να βασιστεί στον άνθρωπο που ενέπνευσε τη Thatcher να προχωρήσει στο μακελειό των ιδιωτικοποιήσεων, τον πατέρα της ιδιωτικοποίησης, προκειμένου να μπορέσει (η ΕΠΝ) να επιδιώξει να δώσει την ΕΥΑΘ στους Θεσσαλονικείς … μέσω της ιδιωτικοποίησης.
Ούτε ο Σώρρας δε θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο.
Μέσα στη μεγαλομανία της η ΕΠΝ ξέχασε μερικά βασικά μαθήματα καπιταλισμού: Ο καπιταλιστής μπορεί να σου πουλήσει το ίδιο το σκοινί με το οποίο θα τον κρεμάσεις… πόσο μάλλον το σκοινί με το οποίο θα κρεμαστείς».
Να ξανατονίσουμε φυσικά ότι το δίλλημα στο οποίο υπέκυψε η ΕΠΝ ήταν μάλλον φανταστικό. Είναι αμφίβολο αν ο Redwood άκουσε ποτέ κάτι για την ΕΠΝ ή τον Apfel. Και θα καταλάβετε αργότερα το γιατί κάνω αυτόν τον ισχυρισμό.
Περιμένετε! Έχει και καλύτερο ακόμη. Θυμάστε στο επεισόδιο που σας ανέφερα με τα κινητά που μαζεύτηκαν και τη βρύση που αφέθηκε ανοιχτή για να μη μας βρει η NSA και οι Rothschild;
Ε λοιπόν, τελικά οι Rothschild βρήκαν την κίνηση 136: Ο John Redwood εκτός από υπουργός της Thatcher υπήρξε και διευθυντής της NM Rothschild!.."
Για περισσότερα στο 
Περισσότερα >>

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Ξυλοδαρμός σε υποψήφια δήμαρχο;;

0 σχόλια
 1. ΑΠΕΣΥΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΜΟΥ . ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.

  ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΙ ΣΤΟΥΣ ''ΚΥΡΙΟΥΣ'' ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥΣ. ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥΣ ...

  Είστε αδίστακτοι. Είστε θρασύδειλοι.
  Είστε κακομοίρηδες και άρρωστοι. Απευθύνομαι σε αυτούς που εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό μου.

  Ήμουν στο γραφείο μου, ολομόναχη, το Σάββατο 26 Απριλίου 2014, στις 2 το μεσημέρι.
  Καλή σας τύχη και ...με την νίκη την ημέρα της κάλπης. Τρέξτε να προλάβετε να βολευτείτε στην θεσούλα του δημάρχου Θεσσαλονίκης και σουφρώστε όσα περισσότερα χρήματα προλαβαίνετε, γεμίστε τις τσέπες σας, φάτε ότι προλάβετε αυτά τα 5 χρονάκια και συνεχίστε να βασανίζετε άρρωστοι και απάνθρωποι εγκληματίες, πνιγείτε μέσα στο χάος και το βούρκο της ζωής και της ψυχής σας που εσείς δημιουργήσατε. Είμαι σίγουρη πως και δίχως εμένα ως υποψήφια, δίχως να με έχετε αντίπαλο, ΤΙΠΟΤΑ δε θα καταφέρετε και πάλι, γιατί είστε ανάξιοι, ανώριμοι, ανέντιμοι και έχετε άρρωστη ψυχή.
  Και τώρα τι θα γίνει; Ο κάθε πολίτης θα εμπιστευτεί την ψήφο του σε αυτόν που ξέρει και σε αυτόν που έχει υπάρξει στην διοίκηση, αλλά όχι εσένα ναι εσένα που είσαι άτομο μέσα στο ψέμα, άρρωστο, βίαιο και εγκληματικό μκρύβοντας όλα αυτά πίσω από την εικόνα καλού γονέα.
  Όχι εσένα. Όχι. Δε σου αξίζει και αυτό ο κόσμος το καταλαβαίνει από τα μάτια σου γιατί είναι ο καθρέπτης της ψυχής σου. Και η ψυχή σου , τα μάτια σου αντικατοπτρίζουν την βρωμιά και την σαπίλα που έχεις μέσα σου και πως για το συμφέρον σου κάνεις την ζωή σου reality και χλευάζεις. Μόνο αυτό ξέρεις να κάνεις και εσύ και οι άνθρωποι που σε βοήθησαν για να ξυλοκοπηθώ.
  Αν ήταν ένα από τα παιδιά σου στην θέση μου, πως θα ένιωθες εσύ και η οικογένειά σου; Θα έπρεπε να ντρέπεστε για αυτό που κάνετε μα δεν έχετε αξιοπρέπεια, δε ξέρετε τι θα πει εντιμότητα.
  Εδώ και καιρό δημόσια βρίζατε οικογενειακώς εμένα και το 16χρονο παιδί μου, είστε αρρωστημένη οικογένεια...

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Γεια σας λοιπόν. Καλή σας τύχη. 
  Mαρία Ιωαννίδου υποψήφια δήμαρχος Θεσσαλονίκης!
   
Περισσότερα >>

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ - Copyright  © 2012 All Rights Reserved | Back to TOP